OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

1. OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio govora između Odisea Travel, u daljnjem tekstu organizator putovanja i putnika te su pravno obvezujući za obje strane. U slučaju da je u pojedinom programu obavljena odredba različita od objavljenih uvjeta u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu.

2. SADRŽAJ PUTOVANJA/ARANŽMANA

Organizator putovanja jamči putniku provedbu programa putovanja prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj programa organizator će ostvariti u cjelosti i na opisani način, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava.

3. PRIJAVA I UGOVOR

Putnik se prijavljuje za putovanje isključivo pismenim putem kod organizatora ili u nekom od organizatora ovlaštenih mjesta za prodaju programa. Na dan prijave putnik potpisuje prijavnicu-ugovor pod naznakom „ Upoznat sam s programom i općim uvjetima i iste u cjelosti prihvaćam“. Na taj način sve što je navedeno u programu i općim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora putovanja. Ukoliko se radi o učeničkom putovanju ugovor u ime putnika potpisuje roditelj/staratelj učenika. Uz prijavu putnik je dužan navesti sve podatke, programom predviđene dokumente te uplatiti akontaciju predviđenu ugovorom nakon čega ugovor obvezuje obje strane te se smatra da je zaključen. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove i posljedice nastale iz krivih podataka. Putniku će nakon sklapanja ugovora i plaćanja akontacije biti uručen jedan primjerak istoga.

4. CIJENA PUTOVANJA/ARANŽMANA

Za svaki program/aranžman istaknuta je cijena u kunama koja pokriva navedenu uslugu/aranžman. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su po tečaju važećem na dan objave programa. Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorne cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalima lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Organizator može povećati cijenu putovanja/aranžmana najviše 10% od ugovorene cijene bez suglasnosti kupca, a u slučaju da je povečanje veće od 10% putnik ima pravo raskinuti ugovor i pravo na povrat do tada uplaćene cijene. Organizator može povećati cijenu putovanja/aranžmana najkasnije 20 dana prije početka putovanja.

5. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

6. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA

Organizator pridržava pravo na otkaz putovanja/aranžmana najkasnije 5 (pet) dana prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Ako u programu nije dugo navedeno, najmanji potreban broj putnika za pojedinu vrstu prijevoza je:
-za putovanje autobusom najmanje 30 putnika
-za putovanje na redovnim zrakoplovnim linijama u Europi najmanje 20 putnika
-za putovanje na međukontinentalnim zrakoplovnim linijama najmanje 15 putnika
-za putovanje posebno ugovorenim letovima 80% popunjenosti zrakoplova,
-za putovanje vlakom, brodom ili drugim prevoznim sredstvom prema uvjetima pojedinog programa.

Organizator putovanja zadržava pravo raskida ugovora, potpuno ili djelomično, bez obveze naknade štete putniku, ako prije ili za vrijeme ispunjenja ugovora nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosit koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora, bile za organizatora opravdan razlog da predmetni ugovor ne sklopi. Organizator zadržava pravo promjene dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa više sile kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti.U slučaju raskida ugovora prije započinjanja s njegovim ispunjenjem organizator će putniku vratiti iznos koji je do tog trenutka primio od putnika za putovanje/aranžman ali putnik nema pravo na povrat troškova učinjenih u svrhu dobivanja viza, cijepljenja i sličnih troškova. U slučaju da organizator prije početka putovanja značajnije izmjeni program, smještaj ili cijenu putovanja/aranžmana dužan je o tome odmah bez odgađanja obavijestiti putnika u pisanom obliku te mu ponuditi novi ugovor sa izmjenjenim uvjetima. Putnik je dužan izjasniti se o izmjenjenom ugovoru u roku od najkasnije 2 (dva) radna dana od dana primitka prijedloga izmjenjenog ugovora. Ako putnik odbije izmjene ugovora organizator putovanja vraća putniku uplaćeni iznos a putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik prhvati izmjenjeni programa/aranžmana nema pravo na naknadu štete sa osnova izmjene ugovora.

7. PRAVO PUTNIKA NA RASKID UGOVORA

Ako putnik otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti organizator putovanja, prema slijedećoj ljestvici:
-do 30 dana prije polaska 30% cijene putovanja/aranžmana, a najmanje 300 Kn
-29-22 dana prije polaska 40% cijene putovanja/aranžmana
-21-15 dana prije polaska 50% cijene putovanja/aranžmana
-14-8 dana prije polaska 80% cijene putovanja/aranžmana
-7-0 dana prije polaska 100% cijene putovanja/aranžmana
-„no show“ ili prekid putovanja 100% cijene putovanja/aranžmana

Kad su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni otkazni rokovi se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili smještajnog objekta, te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Ukoliko ugovaratelj putovanja/putnik nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize ni putnih isprava. Zbog svega navedenog preporuča se putniku da uplati osiguranje od rizika otkaza u putničkoj agenciji ili osiguravajućoj tvrtki.

8. PUTNIKOV PREKID ILI PROMJENA PUTOVANJA

Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje rizika od otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program odnosno ugovorene usluge jedino uz prethodnu suglasnost mjesnog agenta organizatora putovanja uz obvezu putnika da najkasnije u roku od osam dana po povratku sa putovanja o promjeni obavijesti organizatora putovanja. U slučaju da organizator putovanja nakon započetog putovanja/aranžmana nije pružio pojedinu usugu iz programa može uz suglasnost putnika istome pružiti neku drugu uslugu te obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorene i stvarno izvršene usluge. Ako su usluge iz ugovora o organiziranju putovanja nepotpuno ili neuredno izvršene, putnik ima pravo na razmjerno sniženje cijene pod uvjetom da je stavio prigovor organizatoru putovanja u roku 8 (osam) dana od dana završetka putovanja.

9. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Hoteli i apartmani ponuđeni u programu opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge i druge ponude hotela su pod nadzorom lokalnih turističkih organizacija, a standardi smještaja i usluga različiti su u svakoj državi i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu opisa usluga u svakom pojedinom programu.

10.SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman sa posebnim odlikama prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman u dotičnom objektu koji su opisani u katalogu ili cjeniku. Organizator će ukoliko je to moguće pokušati udovoljiti posebnom zahtjevu putnika ( komfor, orjentacija sobe, kat) ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

11.ZDRAVSTVENI PROPISI

Prema propisima Svjetske zdravtvene organizacije, putnik je dužan cijepiti se za putovanja u pojedine zemlje i za to pribaviti odgovarajući dokument. Kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora, cjepljenje je i tada obvezno i ne može biti razlogom raskida ugovora ukoliko nije protivno zdravlju putnika. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

12. PUTNIKOVA PRTLJAGA

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na charter letovima te do 20 kg prtljage na redovnim zračnim linijama. Za svaki prekoračeni kg putnik plaća utvrđeni iznos u datom trenutku. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik pa stoga preporučamo osiguranje prtljage. Organizator nije odgovoran za izgubljenu ili uništenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage i dragocjenosti u smještajnom objektu. Preporučujemo najam sefa.

13. PUTNO OSIGURANJE

Prilikom skapanja ugovora Odisea travel će ponuditi putniku paket putnog osiguranja (osiguranje od rizika otkaza, osiguranje prtljage i zdravsveno osiguranje za slučaj oboljenja ili nezgode u inozemstvu). PREPORUČUJEMO UPLATU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OBOLJENJA ILI NEZGODEU INOZEMSTVU, ukoliko isto nije uključeno u cijenu aranžmana.

14. JAMČEVNO OSIGURANJE

Organizator putovanja Odisea travel zaključio je jamčevno osiguranje u slučaju stečaja. Putnik će u sučaju organizatorovog stečaja odmah bez odlaganja kontaktirati osiguravatelja Croatia osiguranje d.d. Varaždin, Kapucinski trg 14 na broj telefona 042 301-100 i fax042 214 673 te je dužan priložiti dokaz o uplati putovanja/aranžmana.

15. ODGOVORNOST PUTNIKA

Putnik je dužan na zahtjev organizatora pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja, a posebno za pribavljanje prijevoznih karata, rezervaciju smještaja te isprave potrebne za prelazak preko granice. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima. Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili iz grube nepažnje prouzroči organizatoru putovanja ili od njega određenom davatelju usluge. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u objektima u kojima je smješten i čije usluge koristi te je dužan nadoknaditi svu štetu u cjelosti koju svojim postupanjem na istima počini. Organizator putovanja ne smije priopćiti trećim osobama obavijesti koje dobije o putniku, njegovoj prtljazi, njegovim kretanjima i imenima njegovih suputnika bez njegova izričitog odobrenja odnosno može ih predati isklučivo na zahtjev nadležnog tijela javne vlasti. U slučaju da je putnik spriječen započeti ugovoreno putovanje, putnik može odrediti drugu osobu da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama ako ta osoba udovoljava posebnim zahtjevima predviđenim za ugovoreno putovanje i ako o tome pravodobno obavijesti organizatora putovanja.

16. ODGOVORNOST ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja odgovara za svu štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organiziranje putovanja predviđenih ugovorom, općim uvjetima i Zakonom. Organizator putovanja koji je povjerio trećim osobama izršenje usluga prijevoza, smještaja ili drugih usluga vezanih za izvršenje putovanja, odgovara putniku za štetu koja je nastala zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja tih usluga, u skladu s propisima koji se na njih odnose. Putnik ima pravo neposredno od treće osobe odgovorne za štetu zahtjevati potpunu ili dopunsku naknadu štete te će mu organizator pružiti pomoć u ostvarivanju njegovih prava. Putnik je u ostavarivanju prava na naknadu štete dužan postupati sukladno uputama i postupku iz ovih općih pravila te Zakona. U slučaju da se putnik ozljedi za vrijeme putovanja/aranžmana u sklopu programa, putnik je dužan pribaviti liječničku potvrdu o stupnju ozljede te pridržavati se svih liječničkih uputa u skladu s propisima. Ako se organizator ponašao u skladu sa poslovnim običajima tada nije u obvezi naknaditi štetu putniku. Uprotivnom postoji odgovornost organizatora putovanja za štetu koju trpi putnik do visine cijene programa koji je uplaćen osim ako je organizator štetu uzrokovao namjerno ili iz grube nepažnje.

17. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik ima pravo prigovora na ne izvršene odnosno neadekvatno izvršene usluge. U slučaju da više putnika ima prigovore i reklamacije svaki pojedini putnik dužan je podnjeti pismeni prigovor. Putnik je dužan, u pisanom ili drugom odgovarajućem obliku, obavijestiti o neispunjenju ili neurednom isputnjenju bilo koje usluge iz ugovora osobu koja je tu uslugu pružila, što je prije moguće, a organizatora putovanja u roku od 8 (osam) dana od dana završetka putovanja. Putnik je dužan odmah na licu mjesta reklamirati neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovoga nema kod izvršitelja usluge. Putnik je dužan surađivati sa predstavnikom organizatora putovanja na otklanjanju uzroka prigovora. U slučaju da uzrok prigovora ne bude uklonjen putnik sa predstavnikom organizatora putovanja sastavlja zapisnik odnosno izjavu koju su dužni potpisati obje strane. Putnik je dužan u roku od 8 (osam) dana od završetka putovanja pisani zapisnik odnosno izjavu zajedno sa svim računima za eventualne dodatne troškove predati u prodajno mjesto gdje je sklopio ugovor za putovanje/aranžman. Organizator se obvezuje pismenim putem obavijestiti putnika o rješenju njegovog prigovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja prigovora u prodajno mjesto organizatora putovanja. Dok organizator putovanja ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odrče posredovanja bilo koje druge osobe, a naročito davanja informacija u medije Organizator putovanja ne prihvaća prigovore i reklamacije za LAST MINUTE aranžmane kao ni za posebne ponude.

18. NADLEŽNOST SUDA

Za slučaj spora protiv putnika ili organizatora putovanja nadležan je sud u Varaždinu. ODGOVORNI ORGANIZATOR: TURISTIČKA AGENCIJA ODISEA TRAVEL, vl. Andrej Gužvinec, Varaždin, Ivana Gundulića 2; Identifikacijski kod: HR-AB-42-05010004175

top